Παρεχόμενες υπηρεσίες

-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

-Καρδιολογική εξέταση

-Ηλεκτροκαρδιογράφημα

-Ηχωκαρδιογραφική μελέτη- Triplex καρδιάς

-24ωρη Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (Holter ρυθμού)

-24ωρη Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης (Holter πίεσης)

-Προαγωνιστικός/Προαθλητικός έλεγχος

-Καρδιολογική παρακολούθηση κύησης